Make your own free website on Tripod.com

 

CARTA ABERTA DO C.C. FALA CEIBE DO BIERZO

AOS POLÍTICOS COMARCÁIS

ANTE AS ELECCIÓNS XERAIS DO 12 DE MARZO DO 2000.

 

Hai que animar á clase política comarcal para que tome conciencia da necesidade de protexer e fomentar o idioma galego do Bierzo. Trátase do patrimonio lingüístico propio que conservamos desde a Idade Media. Así o confirman os numerosos estudios sociolingüísticos, filolóxicos e históricos. Esta lingua territorial está moi presente no Bierzo occidental porque forma parte da comunidade galegofalante. Inda hoxe atopamos múltiples manifestacións lingüísticas na fala popular, a onomástica, a toponimia, os rueiros, a literatura oral, as tradicións (os maios, o entroido, o magosto...), o dereito consuetudinario (as veceiras, os montes de man en común...), a música, etcétera.

 

O principal problema da nosa Iingua é a falta de axuda institucional, todo ocontrario do que acontece co resto dos idiomas do Estado. A comunidade galegofálante do Bierzo xa conseguíu o apoio das Cortes Xerais, tanto do Congreso (a favor do ensino voluntario da lingua o 8 de abril de 1997) coma do Senado (recoñecemento do "respecto e protección" do galego no Estatuto de Autonomía rexional o 18 de decembro de 1998). Sen embargo, hai un temor ifundado a que estes compromisos políticos queden sen eficacia ao non converterse en actuacións administrativas concretas. Así o confirma o retraso actual na execución da materia optativa de lingua galega no sistema educativo berciano.

 

Para a comunidade galegofalante do Bierzo é moi importante que a nosa lingua se poida estudiar nos centros educativos. Isto permitirá a socialización en galego da mocidade e impedirá a actual creba na transmisión linguistica interxeracional. Este obxectivo educativo resulta viable e barato se temos en conta que a Xunta de Galicia e a Junta de Castela e León son as dúas administracións implicadas na súa execucion. Un esforzo institucional conxunto que poñerá a disposición do alumnado berciano uns medios pedagóxicos que facilitarán a aprendizaxe da nosa lingua galega.

 

 

A utilidade da nosa fala constatase coa declaración de "idioma oficial" de Galicia. Lingua ampliamente usada polos seus habitantes, así como polas administracións (Xunta, concellos, deputacións...) e que, polo tanto, permite a comunicación en/con esta Comunidade Autónoma. Ademais, facilita ao alumnado berciano continuar os seus estudios universitarios en calquera dos 7 campus galegos. E resulta un instrumento eficaz para atopar traballo público e privado en Galicia. O seu coñecemento posibilita tamén o acceso aos medios de comunicación (TVG, radios, prensa...), así como ás novas tecnoloxías da información (lnternet, telefonía móbil, DVD, CD-ROM...).

 

Non podemos rematar sen comentar que a nosa lingua ten moita semellanza coa portuguesa, idioma tamén oficial da Unión europea. É dicir, outra opción de futuro para o alumnado berciano a través das universidades lusas e das bolsas de estudios europeas (Erasmus). Falamos dun espacio galego-portugués con máis de 200 millóns de cidadáns (Galicia, Portugal, Brasil, Angola...) ao cal estamos vencellados culturalmente. En fin, O Bierzo participa historicamente de dous dominios linguisticos, galego e castelán, e non hai razón, nin legal nin lexítima, para que deixe de ser así no século XXI. Todos temos a obriga de defender o plurilingüísmo secular comarcal.