Make your own free website on Tripod.com

Novos pasos no camiño


O Bierzo e Galiza non soamente comparten unha veciñanza senón tamén unha dinámica histórica indubidable. Sen embargo, a actual «raia» política entre ámbolos dous territorios tende progresivamente a separarnos. Hai un temor xustificado a que a pertenza a Comunidade Autónoma de Castela-León supón unha perda da identidade galegoberciana. Así a nosa identidade cultural minorizada soporta moi mal as consecuencias da imposición de políticas lingüísticas antigalegas.

Ante este contexto galegoberciano esmorecido é mester reaccionar en defensa da nosa identidade. Por mor disto nace un novo proxecto cultural que presentamos co nome de PORCOESPIÑO. Trátase dunha revista plural, aberta á participación de todos e todas. Un medio de comunicación que será voceiro da nosa cultura asoballada. Procuramos o restablecemento pleno da liberdade de expresión na comarca. Neste sentido ainda hai que bater contra moitos atrancos que impiden o exercicio lexítimo deste dereito na lingua galega.

PORCOESPIÑO profundará nas relacións culturais entre a Galiza administrativa e a comarca do Bierzo. Os seus contidos fomentarán a análise da nosa problemática.
Un dos obxectivos fundomentois será animar o debate verbo da reivindicación galegoberciana no século XXI. Cómpre seguir coa tarefa de concienciación lingüística para acadar a mobilización social axeitada. Será tomén un marco onde se darán debates sobre a situación social do Bierzo e tratará temas relacionados cos movimentos sociais, veciñais, de xustiza social, etc. A colaboración será unha das garantias de continuidade deste espacio de expresión. Envianos suxerencias, artigos, críticas, etc ao noso apartado de correos para poder converter o PORCOESPIÑO nun verdadeiro proxecto cultural con apoio social entre a poboación berciana.
Non podemos rematar sen facer un chamomento á participación en PORCOESPIÑO dos outros galegofalantes da "franxa irredenta". Os territorios periféricos compartimos a reclamación lingüística e loitamos xuntos polo recoñecimento pleno dos nosos direitos culturais. Tamén o galeguismo político debe incorporarse activamente verbo da resolución definitiva da problemática da "franxa irredenta». O 50 cabodano do pasamento de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao semella a mellor xeira para atoparmos novos vieiros de colaboración galegoberciana.